فرم ثبت گارانتی
مشخصات دستگاه:
نوع دستگاه:
برند دستگاه:
مدل دستگاه:
مک آدرس:
مشخصات مالک:
نام مالک:
شماره تماس:
آدرس:
تاریخ فاکتور خرید:
ایمیل: